Accountants controles, ja, ja…

26 maart, 2013 (14:05)

Negen middelgrote accountantsorganisaties met een OOB-vergunning hebben inmiddels fundamentele verbeteringen in gang gezet na de kritische uitkomst van onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij 35 van de 47 controledossiers heeft de AFM ernstige tekortkomingen geconstateerd. Tja…, veel geld voor wat dus…

Vergunning
Het betreft organisaties die naast de vier grootste accountantskantoren een vergunning hebben voor controles van zogeheten organisaties van openbaar belang (beursfondsen, banken en verzekeraars, OOB). Gezien de belangrijke maatschappelijke rol die een accountant heeft om als onafhankelijke expert controles uit te voeren voor gebruikers van jaarrekeningen, is het van groot belang dat de controles voldoen aan de daarvoor geldende standaarden en worden uitgevoerd door accountants met een goed ontwikkelde professioneel-kritische houding.

De externe accountants die verantwoordelijk zijn voor de accountantscontroles waarbij de AFM ernstige bevindingen had, hebben allen een onvoldoende professioneel-kritische instelling getoond bij de uitvoering van accountantscontroles.

IFRS en IT deskundigen
De negen onderzochte kantoren hebben in het algemeen in opzet een toereikend stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking, maar het systeem werkt in onvoldoende mate. Tot slot vindt de AFM dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing meer moet afdwingen dat externe accountants, als nodig, deskundigen (zoals IFRS-deskundigen, waarderingsdeskundigen en IT-deskundigen) inzetten voor hun accountantscontrole.

Verbeterplannen
De AFM heeft met de beleidsbepalers van de negen OOB-vergunninghouders normoverdragende gesprekken gevoerd. De toezichthouder zal in 2013 de uitwerking van de verbeterplannen die de negen accountantsorganisaties hebben opgesteld nauwlettend volgen. In 2014-2015 zal de AFM bij deze kantoren opnieuw een onderzoek verrichten naar de kwaliteit van de accountantscontrole. Wanneer de AFM opnieuw ernstige bevindingen heeft, zijn formele handhavingsmaatregelen niet uit te sluiten.

Aangezien de externe accountants in circa 74 procent van de door de AFM beoordeelde accountantscontroles geen voldoende en geschikte controle-informatie hebben verkregen, is het accountantsoordeel onvoldoende onderbouwd en is niet uit te sluiten dat de jaarrekeningen van de betrokken controlecliënten materiële fouten bevatten.