btw bij het detacheren van zorgpersoneel

16 juni, 2022 (10:47)

De hoofdregel: altijd btw verschuldigd, tenzij het zorgdiensten zijn

Alle betaalde dienstverlening is btw-belast. De betreffende dienstverlener/ondernemer dient 21% btw in rekening te brengen. Als de afnemer ook een ondernemer is en zelf ook belaste activiteiten verricht, bestaat recht op aftrek van deze btw. Daarmee kan de in rekening gebrachte en ontvangen btw met elkaar verrekend worden en hoeft alleen het restant aan de fiscus te worden afgedragen (of ontvangen).

Ook zorginstellingen worden in beginsel aangemerkt als ondernemer voor de btw omdat ze immers ook diensten leveren en daar een vergoeding voor krijgen. Maar voor zorgdiensten geldt een vrijstelling, daarvoor hoeft geen btw in rekening gebracht te worden. Dit betekent dat er ook geen recht is op aftrek van de btw die een andere ondernemer aan hen in rekening brengt. In dat geval kan de betaalde btw dus niet verrekend worden met de ontvangen btw. De btw is kostenverhogend.

In- en uitlenen van personeel: meestal detachering of uitzending en btw belast

Het komt regelmatig voor dat een zorginstelling handjes tekort heeft. Er wordt dan vaak voor gekozen om een medewerker in te lenen bij een andere ondernemer. Dit kan een detacheringsbureau zijn, maar kan ook een andere zorginstelling, die op dat moment handjes over heeft.

Detacheren van personeel houdt in het ter beschikking stellen van een werknemer door een werkgever aan een ander, waarbij die werknemer onder leiding of toezicht van die ander arbeid verricht. Detacheren van personeel is in beginsel een btw-belaste prestatie. Daarom dient de uitlener btw in rekening te brengen aan de inlener.

Geen regel zonder uitzondering: Vrijgestelde detachering

In sommige gevallen keurt de Belastingdienst goed dat, hoewel er sprake is van detachering, toch een vrijstelling kan worden toegepast. In die gevallen dient er in ieder geval sprake van te zijn dat zowel de inlener als de uitlener voor hun hoofdactiviteiten vrijgesteld zijn en dat er geen winstopslag in rekening wordt gebracht bij de detachering. Enerzijds gaat het dan om situaties waarbij de inlener onder meer

  • nauw betrokken is bij het aannemen van het personeelslid; en
  • verantwoordelijk is voor de gevolgen van de beëindiging van de inlenersrelatie voor de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Anderzijds gaat het daarbij om situaties waarbij personeel van de ene zorginstelling in zeer beperkte mate wordt uitgeleend aan de andere zorginstelling. Ook moet in dat geval de terbeschikkingstelling onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde zorgprestaties door de inlenende zorginstelling. Dit houdt in dat de inlener zonder het inlenen van het betreffende zorgpersoneel niet de gewenste kwaliteit van zorg kan verlenen.

Mogelijke btw vrijstelling bij overeenkomst van opdracht

Er is een sprake van een overeenkomst van opdracht als in de overeenkomst

  • duidelijk de aard van de te verrichten werkzaamheden wordt beschreven, terwijl
  • uit de overeenkomst blijkt dat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat én
  • partijen feitelijk handelen conform hetgeen zij zijn overeengekomen.

Vervolgens dient te worden beoordeeld of de betreffende dienstverlening voldoet aan de voorwaarden voor een zorgvrijstelling. Bijvoorbeeld als het gaat om een BIG geregistreerde anesthesieverpleegkundige, een jeugdzorgmedewerker of een maatschappelijk werker, die in het kader van een zorgopdracht, zorgdiensten verrichten waarvoor de opdrachtnemer ook daadwerkelijk verantwoordelijk is.

Van belang is: gaat het om leveren van zorg én wordt er conform de opdracht gewerkt

Enerzijds dient dus te worden gekeken naar de overeenkomst: behelst het daadwerkelijke zorg of het detacheren van een personeelslid? En anderzijds is ook van belang dat uit de feiten blijkt dat de overeenkomst wordt nageleefd.

Per situatie dient dit te worden beoordeeld aan de hand van een toetsingskader van diverse criteria (bijv. is er altijd sprake van nacalculatie? Heeft de medewerker de juiste kwalificatie? Heeft de opdrachtnemer een aansprakelijkheidsverzekering? Etc.).