Formaliteiten

Ook AD-Vis heeft z’n formaliteiten, het is goed als ook u hiervan op de hoogte bent.

Kantoortijden
Alhoewel AD-Vis graag zo flexibel mogelijk voor haar klanten wil zijn, hanteert zij vaste kantoortijden. Haar (flexibele) kantoor aan de Mr. B. M. Teldersstraat 7 te Arnhem is geopend en zij is telefonisch te bereiken op:

maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

Vriendelijk verzoeken wij u hiermee rekening te houden.

Afspraken
Fysieke afspraken worden in gezamenlijk overleg tijdens bovengenoemde kantooruren ingepland. Minimaal 24 uur van te voren. Afspraak is afspraak. Indien u niet op uw afspraak verschijnt of deze binnen 24 uur afzegt, behoud AD-Vis zich het recht voor één uur en € 30,00 reiskostenvergoeding in rekening te brengen.

Aanleveren en verwerken administratie
Alhoewel we natuurlijk ons uiterste best zullen doen om uw administratie tijdig te verwerken en uw belastingaangiftes tijdig in te dienen, kunnen wij dit alleen garanderen als ook AD-Vis deze tijdig krijgt aangeleverd.

Voor de aangifte omzetbelasting is het daarom zaak uw administratie vóór de 15e van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal of vóór de 20e van de maand volgend op de desbetreffende maand aan te leveren.

Elk kwartaal zijn er twee aangewezen administratie inleverdata (vrij van kosten) die van te voren met u worden gecommuniceerd. Voor afspraken op overige dagen wordt additioneel € 30,00 voor reistijd- en kosten in rekening gebracht. Aanleveren van administratie via post of digitaal kan logischerwijs 24/7. Aanleveren c.q. afgeven bij de balie van de receptie kan ma t/m vr van 09.30 – 17.00 uur. Zaak uw ordners en/of administratiepapieren dan wel, i.v.m. de privacy, in een afgesloten ordnerdoos c.q. een enveloppe te doen én geadresseerd aan AD-Vis. Desgewenst en op verzoek worden uw ordners en/of administratie ook weer aan u retour gezonden.

Standaard vragen wij voor al onze klanten collectief uitstel van aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting. In principe dient uw aangifte dan binnen 15 maanden na het desbetreffende jaar te worden aangegeven. AD-Vis stelt zelf een planning op en neemt contact met u op als uw administratie hiervoor aangeleverd dient te worden. Op verzoek of in bijzondere situaties (b.v. u heeft jaarcijfers nodig i.v.m. een financiering) kan van onze planning afgeweken worden, houd s.v.p. wel rekening met een minimale verwerkingstijd van ca. 1-2 weken ten gevolge van al lopende afspraken en andere verplichtingen.

Betalingsonmacht
Mocht er door omstandigheden sprake zijn van betalingsonmacht, dan is er eventueel een betalingsregeling overeen te komen. We doen dit echter alleen wanneer deze betalingsonmacht eerlijk en tijdig (dus niet pas nadat het werk al is gedaan of na de laatste betalingsherinnering) is aangemeld.

Bij niet betaling wordt een betalingsherinnering verzonden. Bij het uitblijven van betaling, wordt er wederom herinnerd met vermelding van een uiterste betaaldatum. Is er dan nog steeds niet betaald, dan zal uw vordering uit handen worden gegeven via de bekende reguliere weg (incassobureau, rechtbank) of via digitale arbitrage (e-Court o.i.d.), e.e.a. ter bepaling door AD-Vis. De incassokosten en rente die hierbij aan AD-Vis in rekening worden gebracht alsmede te maken juridische kosten komen in dat geval voor rekening van de schuldenaar. In voorkomende gevallen behoud AD-Vis zich tevens het recht van retentie voor.

Aangaan en beëindiging samenwerking
Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en de wens om samen te willen werken.  AD-Vis hanteert daarom bewust geen samenwerkingsovereenkomsten. Als er geen chemie meer is, is er wederzijds de vrijheid per direct op te zeggen. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van hun administratie. AD-Vis werkt met boekhoudsoftware van Exact Online. Alleen van actieve klantrelaties worden digitale administraties bij Exact Online bewaard. Klanten die aangeven dat zij hun relatie met AD-Vis willen beëindigen wordt de mogelijkheid gegeven hun digitale administratie tegen vergoeding te migreren binnen Exact Online.

Identificatie, privacy, AVG en Wwft
Uw privacy bij AD-Vis is gewaarborgd conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Financiële dienstverleners, waaronder AD-Vis ook valt, zijn conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en vast te leggen. Ook zijn financiële dienstverleners verplicht om zaken als “witwassen en ongebruikelijke transacties” te melden.