Prinsjesdag 2018 fiscaal/financieel…

19 september, 2018 (11:43)

De belangrijkste punten op een rij:

Inkomstenbelasting

• We gaan geleidelijk naar twee belastingschijven in de inkomstenbelasting in plaats van naar twee. Voor AOW’ers blijven het er drie. Wat dat voor de tarieven betekent leest u [hier].
• De algemene heffingskorting wordt in 2019, 2020 en 2021 geleidelijk verhoogd met in totaal € 358.
• De maximale arbeidskorting wordt verhoogd, de arbeidskorting gaat over een langer inkomenstraject oplopen en wordt steiler afgebouwd.
• De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met jonge kinderen wordt helemaal inkomensafhankelijk. Er geldt dus geen vast minimaal bedrag meer.
• Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. De afbouw bedraagt vanaf 2020 3%-punt per jaar (2,95%-punt voor 2023). Per 2023 is het beoogde aftrektarief gelijk aan het lage inkomstenbelastingtarief, namelijk 37,05%.
• Het eigenwoningforfait wordt verlaagd met 0,05% per jaar in 2020, 2021 en 2023
• Ook voor andere aftrekposten wordt het belastingvoordeel vanaf 2020 afgebouwd. Dat gebeurt op dezelfde manier als voor de hypotheekrenteaftrek. Het gaat daarbij om aftrekposten voor ondernemers (zelfstandigenaftrek, S&O-aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en MKB-winstvrijstelling), de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten (zoals alimentatie, weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrekbare giften, uitgaven voor specifieke zorgkosten en restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren).
• De aftrek voor scholingsuitgaven zal naar verwachting per 2020 worden afgeschaft en vervangen door een individuele leerrekening.
• De aftrek voor monumentenpanden wordt per 2019 afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling.
• De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) voor ondernemers blijven ook in de jaren 2019 tot en met 2024. Het aftrekpercentage voor de EIA wordt verlaagd van 54,5% naar 45%.
• De Ziektewetuitkering telt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden vanaf 2020 niet meer mee voor de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Er geldt een uitzondering voor werknemers en personen met een fictieve dienstbetrekking.

 

• Het belastingtarief in box 2 gaat naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
• De verliesverrekening in box 2 wordt beperkt van negen naar zes jaar.

 

• De belastingheffing in box 3 blijft ongewijzigd.

• De wet DBA wordt vervangen.
• Wettelijk wordt geregeld dat de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengt aan iedereen die voor 1 mei (was 1 april) aangifte inkomstenbelasting doet. In de praktijk paste de Belastingdienst dit de afgelopen jaren al toe.
Omzetbelasting

• Het lage BTW-tarief (nu 6%) gaat vanaf 2019 naar 9%. Boodschappen worden daardoor duurder, maar ook de kapper en de schoenmaker.

Erfbelasting

• Als om tijdig om een voorlopige aanslag wordt gevraagd of tijdig aangifte erfbelasting wordt gedaan zal de Belastingdienst geen belastingrente meer in rekening brengen mits de aanslag wordt vastgesteld conform dit verzoek/deze aangifte.

Toeslagen

• Er komt een compensatieregeling voor wie over 2014, 2015 of 2016 toeslag heeft moeten terugbetalen doordat de Bbz-lening werd omgezet in een gift. Het recht op toeslag zal op verzoek opnieuw worden beoordeeld.

Vennootschapsbelasting
• Het vennootschapsbelastingtarief wordt geleidelijk verlaagd.

2018 2019 2020 2021
Eerste schijf 20% 19% 17,5% 16%
Tweede schijf 25% 24,3% 23,9% 22,25%

• De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelastin wordt verkort van negen naar zes jaar. Dit geldt voor verliezen uit 2019 en volgende jaren. Er komt een overgangsregeling die ervoor zorgt dat verlies uit 2019 eerder verrekend mag worden dan de verliezen uit 2017 en 2018.
• De afschrijving op gebouwen wordt beperkt tot de WOZ-waarde.

Dividendbelasting
• De dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft.

En verder
• De fiets van de zaak wordt aantrekkelijker. Vanaf 2020 wordt voor de fiets van de zaak een vast percentage opgeteld bij het inkomen, namelijk 7% van de waarde.
• De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat vanaf 2019 van € 1.500 naar € 1.700.
• De Belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om met camerabeelden van de politie te controleren
• Erfgenamen die de erfenis zuiver aanvaarden zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Die aansprakelijkheid is voor sommige belastingschulden beperkt tot het bedrag van de erfenis. Die beperking wordt verruimd met de ontvangen belaste schenkingen.
• De energiebelasting op elektriciteit gaat omlaag en op aardgas omhoog.
• De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting wordt gemoderniseerd. Ondernemers die onder de omzetgrens van € 20.000 blijven brengen geen BTW in rekening. Ook kunnen voortaan BV’s, stichtingen en andere rechtspersonen gebruik maken van deze regeling. Het is vanaf 1 juni 2019 mogelijk om je voor de nieuwe regeling aan te melden. De ingangsdatum is 1 januari 2020.