Stappenplan bij werk uitbesteden

26 januari, 2016 (11:03)

Besteedt u werk uit aan zzp’ers of (onder)aannemers? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Werkt u met buitenlandse arbeidskrachten, dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

Werk uitbesteden

1. Controleer de identiteit van uw arbeidskrachten

U moet de identiteit controleren van alle arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor zzp’ers of werknemers van (onder)aannemers aan wie u werk uitbesteedt.

2. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de loonheffingen die uw (onder)aannemer moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door hem te vragen een g-rekening af te sluiten.

3. Ga na of er sprake is van een dienstbetrekking

Besteedt u werk uit aan een Nederlandse of buitenlandse zzp’er, dan moet u nagaan of er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Om hier zekerheid over te hebben, kunt u de zzp’er vragen om een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Geldt tot 1 april 2016, daarna geen VAR meer maar beoordeling (d.m.v. voorleggen van overeenkomsten) door Belastingdienst.

4. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel. Dit geldt ook als u werk uitbesteedt aan zzp’ers of personeel van een (onder)aannemer.

5. Bepaal de werktijden en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang uw werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor de arbeidskrachten van uw (onder)aannemer en in bepaalde gevallen voor zzp’ers.

6. Zorg dat alle arbeidskrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als u werk uitbesteedt aan werknemers van een (onder)aannemer, is het uw verantwoordelijkheid dat ook zij minimaal het minimumloon ontvangen.

7. Betaal btw of trek dit als voorbelasting af

De (onder)aannemer of zzp’er aan wie u werk uitbesteedt, brengt hiervoor btw in rekening. Dit kunt u aftrekken als voorbelasting. In sommige branches is de onderaannemer verplicht de btw naar u te verleggen. Dat geldt ook als u werk uitbesteedt aan een buitenlandse ondernemer.

Werk uitbesteden aan buitenlandse arbeidskrachten

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Ga na of er een tewerkstellingsvergunning nodig is

Als u werk uitbesteedt aan buitenlandse arbeidskrachten, moet u nagaan of zij een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig hebben. De (onder)aannemer moet die voor hen aanvragen; voor zzp’ers moet u dat zelf doen.

3. Controleer de A1/(E)101-verklaring

Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. U hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om hier zekerheid over te hebben kunt u uw (onder)aannemer vragen om een A1/(E)101-verklaring.