Steun zelfstandigen verlengd in Tozo 3

29 augustus, 2020 (07:10)

Kabinet geeft gehoor aan oproep zelfstandigenorganisaties

Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe door coronamaatregelen getroffen zelfstandigen in de komende 9 maanden na 1 oktober door de overheid zullen worden ondersteund, zodat zij straks weer op eigen benen in hun inkomen kunnen voorzien. Het kabinet reageert daarmee positief op de eerdere brief van stichting ZZP Nederland en andere zelfstandigenorganisaties aan de bewindslieden.

Enquête

Uit onze recente enquête onder zelfstandigen kwam naar voren, dat verlengen van het steunpakket voor veel zelfstandigen noodzakelijk is om nu als ondernemer te kunnen overleven om straks de draad weer op te pakken. Ook werd duidelijk, dat het voor een deel van de zelfstandigen noodzakelijk is om de bakens te verzetten en de onderneming op een andere manier in te richten. “Wij hebben het kabinet gevraagd om extra geld vrij te maken voor zelfstandigen, die hun onderneming coronaproof willen maken om ook in deze veranderde omstandigheden te kunnen blijven ondernemen”, zegt voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland.

Uit onderstaand bericht van SZW, dat vandaag is verschenen, blijkt de positieve reactie van het kabinet op de signalen uit de achterban van zelfstandige ondernemers.

Vermogenstoets

Stichting ZZP Nederland heeft niet positief gereageerd (pdf) op het plan van het kabinet om een vermogenstoets toe te voegen aan de voorwaarden voor Tozo 3. Dat heeft er toe geleid, dat de vermogenstoets zal worden beperkt tot beschikbaar vermogen (op rekening) boven een bepaald bedrag. Stichting ZZP Nederland vindt echter, dat de overheid zelfstandigen niet moet dwingen om de buffer op te maken, die nodig is voor het voortbestaan van de onderneming. “Dat is het paard achter de wagen spannen”, zegt voorzitter Post. “Als je ondernemers wilt helpen om de onderneming te redden door nieuwe wegen in te slaan, moet je hen wel de gelegenheid geven om hun noodzakelijke buffer te behouden, zodat ze als ondernemer verder kunnen.” Daarom pleit stichting ZZP Nederland voor een verhoging van het aangekondigde drempelbedrag in de vermogenstoets.

Wij houden je op de hoogte van het heroriëntatie- en ontwikkelingsprogramma voor zelfstandige ondernemers, want dat wordt nog uitgewerkt samen met SZW, VNG en Divosa.

Nieuwsbericht ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tozo verlengd tot eind juni 2021 met toets op beschikbare geldmiddelen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind september 2020 afloopt, wordt met negen maanden verlengd tot eind juni 2021. Als u nu gebruik maakt van de Tozo 2 uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen. Ook zelfstandigen die geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 2 kunnen Tozo 3 aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 3 kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot met 30 juni 2021 aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw gemeente in de gaten.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 3’ uitkering levensonderhoud

Net als de Tozo 1 en 2 kent de ‘Tozo 3’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast

De partnerinkomenstoets die bij Tozo 2 is ingevoerd blijft bij Tozo 3 van kracht.

Nieuwe voorwaarde voor de uitkering levensonderhoud Tozo 3 is een toets op beschikbare geldmiddelen. De toets houdt in dat als u meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, u niet in aanmerking komt voor Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De toets wordt zodanig vormgegeven dat u geen onderdelen van uw bedrijf of zelfstandig beroep hoeft te liquideren.

Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen of weinig inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties uit hoe deze aandacht op heroriëntatie van ondernemers landelijk kan worden gefaciliteerd.

1 juli 2021 terug naar het Bbz

Ook na het aflopen van de Tozo 3 bieden gemeenten ondersteuning aan zelfstandig ondernemers in nood. Het uitgangspunt is dat vanaf 1 juli 2021 de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) weer het reguliere vangnet voor zelfstandigen zal zijn. Het Bbz biedt een vangnet zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Waarom verlenging

Staatssecretaris Van ’t Wout: ‘Voor heel veel zelfstandigen is het een uitzonderlijk moeilijke tijd, met grote onzekerheden. Een deel heeft gelukkig de draad weer op kunnen pakken of is hiermee bezig, met de Tozo als overbrugging. Andere ondernemers zullen zich noodgedwongen moeten voorbereiden op een nieuwe toekomst. De inzet van het kabinet is om deze zelfstandigen extra te ondersteunen en weer perspectief te bieden.’

Over Tozo

Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud.