Wiebes: werkkostenregeling wordt aanzienlijk vereenvoudigd

9 juli, 2014 (11:22)

Staatsscretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de werkkostenregeling na een uitgebreide internetconsultatie aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Maar de vrije ruimte van 1,5% wordt verlaagd naar 1,2% om deze maatregelen budgettair neutraal in te kunnen voeren.

Uitvoerbaarheid

In de brief aan de Tweede Kamer staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 ingaan. Het betreft:

  • 1. een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
  • 2. jaarlijkse afrekensystematiek;
  • 3. concernregeling;
  • 4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
  • 5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Zakelijke gebruikseis

In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers. Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime.

Vrije ruimte 1,2%

Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Wiebes schrijft in zijn brief: “Voorop staat dat de systematiek van de WKR goed is. Dat uit zich ook in de brede waardering voor het uitgangspunt van de regeling”. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

Wetsvoorstel Belastingplan 2015

De aangekondigde maatregelen worden meegenomen in het met Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2015 zodat ze per 1 januari 2015 kunnen worden ingevoerd.