Ambtshalve vermindering

17 augustus, 2020 (11:40)

De aangifteperiode is inmiddels weer verstreken en de eerste definitieve aanslagen over het jaar 2019 vallen al op de mat bij uw klanten. Het kan voorkomen dat u een fout hebt gemaakt in de aangifte of iets vergeten bent toe te passen. Wat zijn dan de mogelijkheden om de aangifte te wijzigen?
Zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vast staat, kan een aangifte worden gewijzigd. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de termijn voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Dit komt neer op 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag.
Nadat de aanslag over een belastingjaar onherroepelijk vast staat, is het niet meer in alle gevallen mogelijk om de aangifte te wijzigen. U krijgt dan te maken met de regels van de ambtshalve vermindering (artikel 9.6 Wet IB 2001).
De regels voor de ambtshalve vermindering zijn nader uitgewerkt in artikel 45aa Uitvoeringsregeling IB 2001. Daarin zijn diverse situaties opgenomen wanneer ambtshalve vermindering niet meer mogelijk is. U kunt hierbij onder andere denken aan het verstrijken van 5 jaren na afloop van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft en het niet tijdig doen van een beroep op een fiscale faciliteit.
De eerste situatie is vrij duidelijk: een ambtshalve vermindering van een aanslag is niet meer mogelijk, nadat 5 jaren zijn verstreken na afloop van het desbetreffende kalenderjaar. In 2020 is het nog mogelijk om een aanslag over het belastingjaar 2015 ambtshalve te verminderen. Voor 2014 en eerder is het echter te laat.
De andere situatie die ik noemde, is wat complexer: het niet tijdig doen van een beroep op een fiscale faciliteit. Wat verstaan we onder een fiscale faciliteit? Een fiscale faciliteit is een regeling waarvoor een belastingplichtige kan kiezen om die te toe te passen. Het gaat hier dus niet om dwingend recht, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en stakingsaftrek. Voorbeelden van fiscale faciliteiten zijn de investeringsaftrek, de verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen tussen fiscale partners en de toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve.
Op grond van artikel 45aa, onderdeel d Uitvoeringsregeling IB 2001 zijn fiscale faciliteiten uitgesloten voor een ambtshalve vermindering. Als u bij de aangifte vergeten bent om op deze fiscale faciliteiten een beroep te doen en de aanslag onherroepelijk vaststaat, bestaat helaas geen mogelijkheid meer om de fiscale faciliteit alsnog toe te passen.
Voor de investeringsaftrek heeft de wetgever een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering is opgenomen in onderdeel 7.1 van het besluit van 27 maart 2014, BLKB2014106M. [1]
Voor de verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen tussen fiscale partners geldt dat de verdeling gewijzigd kan worden tot het moment waarop de aanslag van de belastingplichtige en zijn partner onherroepelijk vaststaan (artikel 2.17, lid 4 Wet IB 2001). Hierbij is van belang om te weten dat als sprake is van de vermindering van een onherroepelijke aanslag, de inspecteur het verzoek zal beoordelen. De inspecteur hoeft dus niet akkoord te gaan met de wijziging van de onderlinge verdeling tussen fiscale partners, als een van de aanslagen onherroepelijk vast staat (artikel 2.17, lid 9 Wet IB 2001). Mocht de inspecteur het verzoek afwijzen, is het mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan.
Als bij de aangifte vergeten is om een beroep te doen op een fiscale faciliteit, kunt u dit dus niet zomaar wijzigen. Het is belangrijk om hierbij de termijnen goed in de gaten te houden.